PERKON TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Perkon Teknoloji Anonim Şirketi (bu metinde ‘’ Perkon Teknoloji’’ olarak belirtilecektir) olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Veri sorumlusu olarak tarafımızdan, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlara aktarılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz
Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kişisel Verinin Nerden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Müşterinin Adı-soyadı , TC Kimlik Numarası

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

İletişim

Müşterinin Telefon Numarası , E-Mail , Adres

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Finans

Kredi/Banka Kartı Bilgileri

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir.(Ödeme Formları)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ses Kayıtları

Çağrı Merkezi tarafından alınmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik kamerası görüntüleri, kat koridorları kamera görüntüleri

Kameralar aracılığıyla elde edilmektedir.

İşlem Güvenliği

İnternet Erişim Kayıtları ( Log Kayıtları)

Web sitesi veya Güvenlik Duvarı ile alınmaktadır.

 

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Perkon Teknoloji tarafından kamera kayıt sistemi ve Çağrı Merkezi Kayıt Sistemi ve benzer kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4.2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Perkon Teknoloji işbu Aydınlatma Metninin  İşlenen Kişisel Verileriniz maddesinde detaylı açıklamasında bulunulan Veri kategorisine göre verilerin işlenmesini sağlanmaktadır. Bu işleme işlemleri aşağıdaki amaçlar için işlenmektedir.

Ticari faaliyetlerimiz gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarından başta, Ticaret Kanunu, Vergi Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu gibi faaliyetimizi ilgilendiren kanunların gerekliliklerini yerine getirmek için işlenmektedir.

 Öte yandan;

 • Ticari amaca uygun olarak iş gereksinimlerini yerine getirmek,
 • Müşterilerin,kişisel verilerin korunması kapsamında gerekli yetkilendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Muhasebe ve Finans iş ve işlemlerinin yürütülmesi
 • Hukuksal iş ve işlemlerin yürütülmesi
 • İş faaliyetleri kapsamda kurumdaki iş süreçlerinin işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Kurumsal olarak iletişim ve yönetsel faaliyetlerinin sağlanması, işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Müşteri ilişkilerinin yönetim sürecinin planlanması, işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Müşterilerden gelen talep veya şikayetlerin yönetiminin yapılması ve müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi
 • Hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi için
 • Hizmet tanıtımlarının sosyal medya platformlarında reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için
 • Hizmet ödemelerinin uluslararası boyutta, dünyadaki ödeme sistemlerine uygun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına uygun bir şekilde alınabilmesi için
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı taleplerin yerine getirilebilmesi için

 

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Perkon Teknoloji olarak siz değerli müşterilerimizden herhangi bir özel nitelikli kişisel veri talebinde bulunmamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.                                                                                              

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “PERKON TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ İçerenköy Mah.Erkut Sokak.Üner Plaza A.Blok 4/1A Ataşehir/İstanbul’’  adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak [email protected] elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Perkon Teknoloji tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 

İletişim Bilgileri

PERKON TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

İçerenköy Mah.Erkut Sokak.Üner Plaza A.Blok 4/1A Ataşehir/İstanbul

T:0216 340 88 10

F:0216 546 00 46

[email protected]